Zapewne jest grono osób, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się z oficjalnym opisem naszego zawodu oraz kompetencji jakie są do niego przypisywane. W związku z tym, iż niektóre opisy są dość zabawne pozwalam sobie przytoczyć oficjalną klasyfikację zawodu organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) sporządzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku w oparciu o Międzynarodowe Standardy Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

SYNTEZA ZAWODU

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje imprezy rozrywkowe.

OPIS PRACY I SPOSOBU JEJ WYKONYWANIA

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest częściowe lub kompleksowe zorganizowanie imprezy rozrywkowej.

 • Organizator imprez rozrywkowych zna branżowy rynek usług oraz aktualne trendy. Działa w imieniu i na zlecenie klienta.
 • Poprzez bezpośrednią analizę oczekiwań, preferencji oraz celów określa indywidualne potrzeby zleceniodawcy.
 • Tworzy koncepcję imprezy rozrywkowej, układa jej scenariusz, opracowuje harmonogram prac z nią związanych, a także odpowiada za koordynację i nadzór jej prawidłowego przebiegu.
 • Doradza klientowi wybór atrakcji oraz rzetelnych i sprawdzonych podwykonawców, z którymi ustala i negocjuje zakres i koszt usług, warunki techniczne, warunki współpracy.
 • Rezerwuje miejsce imprezy oraz podpisuje umowy niezbędne do realizacji imprezy.
 • Bierze pełną odpowiedzialność za organizację i realizację imprezy rozrywkowej (eventu), a tym samym za działania podwykonawców i/lub zespołu pracowników wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań.
 • Zapewnia organizację i przeprowadzenie imprezy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 • Uzyskuje niezbędne pozwolenia i dopełnia wszelkich formalności związanych z organizacją.

ŚRODOWISKO PRACY

 1. Miejsce pracy

Miejscem pracy organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) jest biuro oraz miejsca, w których odbywają się imprezy (hotele, sale koncertowe, konferencyjne, galerie sztuki, obiekty rekreacyjno-sportowe, lokale gastronomiczne, miejsca plenerowe). Działania organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) są związane z pracą poza miejscem zamieszkania oraz częstym przebywaniem w miejscach publicznych. Zadaniowy czas pracy wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi.

 1. Zagrożenia

Intensywność pracy nie jest rozłożona równomiernie w ciągu doby oraz całego roku, co wpływa na przemęczenie organizmu i w rezultacie może wywoływać choroby psychosomatyczne. Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) może być też narażony na hałas i związany z tym ubytek słuchu.

 1. Organizacja pracy

Organizator imprez rozrywkowych pracuje w zespole. Utrzymuje kontakt ze współpracownikami oraz podwykonawcami.

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) często prowadzi własną działalność gospodarczą lub jest zatrudniany w firmach prywatnych, takich jak agencje (reklamowe, marketingowe, HR) oraz korporacje, w których tworzone są samodzielne stanowiska lub działy ds. organizacji imprez rozrywkowych lub w organach administracji publicznej.

 1. Narzędzia pracy

W pracy użytkuje środki komunikacji: telefon komórkowy, komunikatory internetowe, pocztę elektroniczną. Pożądane jest posiadanie i wykorzystywanie samochodu.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I ZDROWOTNE

Wykonywanie zawodu organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) wymaga zdolności organizacyjnych, umiejętności pracy w zespole i zarządzania ludźmi. Osoba wykonująca zawód organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) powinna charakteryzować się następującymi cechami:

 • komunikatywność
 • pozytywne nastawienie do ludzi
 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • wysoka kultura osobista oraz schludny, wzbudzający zaufanie wygląd
 • ambicja
 • pewność siebie
 • śmiałość
 • opanowanie
 • pomysłowość i kreatywność
 • zdolność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • cierpliwość
 • elastyczność
 • odporności na stres
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • radzenia sobie z emocjami klientów i presją otoczenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejetność podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
 • odpowiedzialność
 • rzetelność
 • sumienność
 • punktualność

A do tego wszystkiego dobra kondycja i sprawność fizyczna oraz orientacja w terenie.

WYKSZTAŁCENIE I UPRAWNIENIA NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE

Wykonywanie zawodu organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) wymaga od kandydata ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej o dowolnym kierunku. Pracodawcy zatrudniają chętnie absolwentów szkół wyższych i studiów podyplomowych.

Atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz innych języków obcych na poziomie średniozaawansowanym.

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) powinien rozszerzać kompetencje poprzez aktywne uczestnictwo w branżowych targach, kursach dokształcających i warsztatach z zakresu technologii i usług w dziedzinie organizacji koncertów, imprez rozrywkowych, kongresów.

Pożądane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO, POTWIERDZANIA KOMPETENCJI

Doskonalenie kompetencji zawodowych jest możliwe poprzez ukończenie szkoleń branżowych.

Przydatne jest ukończenie kursów autoprezentacji, kreowania wizerunku medialnego, komunikacji społecznej, profesjonalnej obsługi klienta, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi.

W większych firmach możliwa jest ścieżka awansu zawodowego na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez (Event Manager); kierownika ds. organizacji imprez (Event Director).

ZADANIA ZAWODOWE

 • Określanie potrzeb zleceniodawcy poprzez analizę jego oczekiwań i preferencji
 • Przygotowywanie oferty i kosztorysu imprezy rozrywkowej
 • Planowanie imprezy rozrywkowej, opracowywanie scenariusza imprezy oraz harmonogramu prac dotyczących organizacji
 • Organizowanie i nadzorowanie przygotowania imprezy rozrywkowej, prowadzenie ustaleń organizacyjnych, rezerwowanie, negocjowanie i podpisywanie umów z podwykonawcami
 • Realizowanie imprezy rozrywkowej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Rozliczanie imprezy ze zleceniodawcami i podwykonawcami (sporządzanie kosztorysu wynikowego i raportu podsumowującego)
 • Prowadzenie dokumentacji imprezy rozrywkowej (korespondencja z klientami i podwykonawcami, umowy, kontrakty, zlecenia, zamówienia, programy, harmonogramy, regulaminy, plany sytuacyjne, projekty scenograficzne, listy uczestników, menu, kalkulacje i kosztorysy)
 • Organizowanie i prowadzenie imprezy rozrywkowej zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
 • Nadzorowanie prac demontażowych po skończonej imprezie

KLUCZOWE KOMPETENCJE

 • Organizowanie i rozliczanie imprez rozrywkowych
 • Nadzorowanie i koordynowanie prawidłowego przebiegu imprezy rozrywkowej
 • Kompetencje społeczne

Szczegółowy opis tych kompetencji znajduje się na stronie www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Pod tym samym adresem znajdziecie również klasyfikację zawodu organizatora imprez ślubnych, sportowych oraz organizatora wydarzeń konferencyjnych.

 

Nina Żukowska

Dyrektor Zarządzająca

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *