Regulamin

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Świat Eventów z dnia 01 stycznia 2016 roku

&1

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Świat Eventów zwanego dalej Organizatorem, może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
 2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok szkoleń oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników szkoleń.
 3. Regulamin ustala ogólne zasady rejestracji  i rezygnacji Uczestników na szkolenia organizowane przez Organizatora.

&2

Oferta szkoleniowa

 1. Szczegółowa oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.swiateventow.com
 2. Organizator  zobowiązany jest do zapewnienia:
  1. Kadry dydaktycznej, posiadającej umiejętności odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć
  2. Sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia
  3. Dodatkowych świadczeń w zależności od szkolenia, zapisanych w ofercie szkolenia, do pobrania ze strony internetowej Organizatora www.swiateventow.com, takich jak przerwy kawowe, lunch, materiały piśmiennicze i szkoleniowe.
 3. Szkolenia są prowadzone według autorskich programów Organizatora, przedstawionych w opisach szkolenia na stronie internetowej Organizatora
 4. Programy szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody Organizatora jest zabronione.
 5. Szkolenia otwarte prowadzone są dla grup od 4 do 12 osób, w zależności od szkolenia.
 6. Szkolenia są odpłatne.
 7. Uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający uczestnictwio w szkoleniu.
 8. W przypadku stosowania określonej diety Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o swoich wymaganiach żywnościowych Organizatora nie później niż na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.

&3

Rejestracja na szkolenia

 1. O przyjęcie na szkolenia mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w &1.
 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie.
 3. Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych poprzez stronę internetową www.swiateventow.com.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie Umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację niniejszego Regulaminu i przestrzeganie pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. Wypełnienie formularza powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności przez Uczestnika za zamówione szkolenie lub zestaw szkoleń.

&4

Płatność za szkolenie

 1. Uczestnik jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrane szkolenie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, wysłanej na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, w terminie wskazanym na dokumentu, nie później jednak, niż na 1 dzień przed terminem szkolenia.
 2. Opłatę należy wpłacić na konto:
  • Idea Bank 33 195 0000 1200 6078 9146 10 002
  • Nazwa odbiorcy: Świat Eventów
  • Adres odbiorcy: Kopalniana 22B/21, 01-321 Warszawa
  • Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin Szkolenia
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych drogą mejlową bądź telefoniczną.

&5

Zasady rezygnacji ze szkolenia

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione szkolenie lub zestaw szkoleń.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu kosztów z tym związanych (opłaty za uczestnictwo) wysokości 75% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia na 10 dni przed wyznaczoną datą szkolenia.
 3. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie sprawia, że Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Zgłoszenia rezygnacji można dokonać na adres email: biuro@swiateventow.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. Brak uczestnictwa w szkoleniu bez wysłania drogą mejlową informacji o tym fakcie do Organizatora na 10 dni przed wyznaczoną datą szkolenia, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie sprawia, że Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej opłaty za uczestnictwo, zgodnie z ceną danego szkolenia zaprezentowanym na stronie, na której Uczestnik dokonywał zgłoszenia poprzez formularz.
 6. Kwotą obowiązującą Uczestnika w sytuacji wymienionej w punkcie 5 jest kwota obowiązująca w dniu dokonywania przez Uczestnika zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza.
 7. Osoba, która zrezygnowała ze szkolenia nie otrzymuje certyfikatu uczestnictwa, ani żadnych innych świadczeń zawartych w programie szkolenia.
 8. W przypadku, gdy szkolenie zostaje odwołane z winy Organizatora Uczestnikom przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu w przypadku, gdy nie zbierze się grupa minimum 5 osób. W takiej sytuacji Uczestnik decyduje czy chce zapisać się na inny termin czy odebrać całą wpłaconą kwotę i o swoim wyborze informuje Organizatora drogą mailową na adres biuro@swiateventow.com.

&6

Promocje

 1. Dostępne promocje

„Studenci się szkolą”

Każdy student po okazaniu legitymacji studenckiej otrzymuje 50% rabatu od ceny regularnej netto na wybrane szkolenie z oferty. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać opcję “Studenci się szkolą”.

Standardowy koszt wybranego szkolenia zostanie pomniejszony o 50% ceny netto.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności legitymacji przed rozpoczęciem szkolenia, zatem Uczestnik musi mieć ją przy sobie.

„Więcej znaczy taniej”

Zapisując się na minimum dwa szkolenia z oferty, otrzymasz rabat całościowy w wysokości 20% od cen regularnych netto. Kupując pakiet czterech szkoleń z oferty dostajesz 30% rabatu od cen regularnych netto. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać “Więcej znaczy taniej”.

„Stały klient”

Byłeś przynajmniej na jednym naszym szkoleniu? Jeśli tak, to możesz skorzystać z 10% rabatu od ceny regularnej netto na kolejne szkolenie z naszej oferty. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać “Stały Klient”

2. Promocje nie wiążą się ze sobą oraz z innymi zniżkami i promocjami.

&7

Zasady wystawiania faktur za szkolenia

 1. Uczestnik, który chce otrzymać fakturę pro formę, fakturę VAT jest zobowiązany do wpisania w formularzu zgłoszeniowym dane, na jakie ma zostać wystawiony dokument polecenia zapłaty (pełna nazwa firmy, adres, NIP)
 2. Na podstawie podanych w formularzu danych wystawiana jest faktura pro forma.
 3. Po opłaceniu faktury pro forma Organizator do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty wystawi i wyśle pocztą elektroniczną oryginał faktury VAT. Uczestnik może zgłosić chęć otrzymania faktury w wersji papierowej.

&8

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników są przechowywane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozliczenia opłaty za uczestnictwo w szkoleniu (szkoleniach).
 2. Ponadto Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przetwarza w celach marketingowych.
 3. Dane Uczestników nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 •  Brain Embassy
 • Al. Jerozolimskie 181B
  02-222 Warszawa
 • tel. +48 609 497 705
 •  biuro@swiateventow.com