Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Świat Eventów z dnia 01 stycznia 2016 roku.

&1

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Świat Eventów zwanego dalej Organizatorem, może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
 2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok szkoleń oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników szkoleń.
 3. Regulamin ustala ogólne zasady rejestracji  i rezygnacji Uczestników na szkolenia organizowane przez Organizatora.

&2

Oferta szkoleniowa

 1. Szczegółowa oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.swiateventow.com
 2. Organizator  zobowiązany jest do zapewnienia:
  1. Kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje i  umiejętności odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć
  2. Sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia
  3. Dodatkowych świadczeń w zależności od szkolenia, zapisanych w ofercie szkolenia, do pobrania ze strony internetowej Organizatora www.swiateventow.com, takich jak przerwy kawowe, lunch, materiały piśmiennicze i szkoleniowe.
 3. Szkolenia są prowadzone według autorskich programów Organizatora, przedstawionych w opisach szkolenia na stronie internetowej Organizatora
 4. Programy szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody Organizatora jest zabronione.
 5. Szkolenia otwarte prowadzone są dla grup od 4 do 12 osób, w zależności od szkolenia.
 6. Szkolenia są odpłatne.
 7. Uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniu.
 8. W przypadku stosowania określonej diety Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o swoich wymaganiach żywnościowych Organizatora nie później niż na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
 9. Organizator szkoleń dopuszcza możliwość zmiany trenera w sytuacjach losowych. W takich przypadkach zastępstwo obejmie trener o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż osoba pierwotnie wyznaczona do prowadzenia szkolenia.

&3

Rejestracja na szkolenia

 1. O przyjęcie na szkolenia mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w &1.
 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie.
 3. Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych poprzez stronę internetową www.swiateventow.com.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie Umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację niniejszego Regulaminu i przestrzeganie pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. Wypełnienie formularza powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności przez Uczestnika za zamówione szkolenie lub zestaw szkoleń.
 6. Na pięć dni przed szkoleniem Świat Eventów potwierdzi mailowo informacje o terminie, godzinie i miejscu szkolenia. W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej (minimum pięć osób) zostanie podany nowy termin szkolenia a zapisane osoby zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo i przepisane do nowej grupy z nowym terminem szkolenia.

&4

Płatność za szkolenie

 1. Uczestnik jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrane szkolenie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, wysłanej na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, w terminie wskazanym na dokumencie, nie później jednak, niż na 1 dzień przed terminem szkolenia.
 2. Opłatę należy wpłacić za pomocą:
  • a) szybkich płatności (mail z proformą i instrukcją zostanie wysłany po rejestracji)
  • b) przelewem na konto:

mBank 35 1140 2004 0000 3002 7855 1820

Nazwa odbiorcy: Świat Eventów Sp. z o.o.

Adres odbiorcy: Kopalniana 22B/21, 01-321 Warszawa

Tytuł przelewu: Nr proformy, Imię i Nazwisko Uczestnika oraz Termin Szkolenia

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych    ustaleń dokonanych drogą mailową bądź telefoniczną.

&5

Zasady rezygnacji ze szkolenia

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione szkolenie lub zestaw szkoleń.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu kosztów z tym związanych (opłaty za uczestnictwo) w wysokości 75% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia nie później niż 10 dni przed wyznaczoną datą szkolenia.
 3. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie sprawia, że Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Zgłoszenia rezygnacji można dokonać na adres email: [email protected] Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu bez wysłania drogą mailową informacji o tym fakcie do Organizatora na 10 dni przed wyznaczoną datą szkolenia, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie sprawia, że Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej opłaty za uczestnictwo, zgodnie z ceną danego szkolenia zaprezentowanym na stronie, na której Uczestnik dokonywał zgłoszenia poprzez formularz.
 6. Kwotą obowiązującą Uczestnika w sytuacji wymienionej w punkcie 5 jest kwota obowiązująca w dniu dokonywania przez Uczestnika zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza.
 7. Osoba, która zrezygnowała ze szkolenia nie otrzymuje certyfikatu uczestnictwa, ani żadnych innych świadczeń zawartych w programie szkolenia.
 8. W przypadku, gdy szkolenie zostaje odwołane z winy Organizatora (choroba trenera) Uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej wpłaconej kwoty (z wyłączeniem sytuacji w których nie zebrała się grupa szkoleniowa (minimum pięć osób). W takim przypadku zostanie podany nowy termin szkolenia a zapisane osoby zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo i przepisane do nowej grupy z nowym terminem szkolenia.
 9. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

&6

Promocje

 1. Dostępne promocje

„Studenci się szkolą”

Każdy student po okazaniu legitymacji studenckiej otrzymuje 50% rabatu od ceny regularnej netto na wybrane szkolenie z oferty. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać opcję “Studenci się szkolą”.

Standardowy koszt wybranego szkolenia zostanie pomniejszony o 50% ceny netto.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności legitymacji przed rozpoczęciem szkolenia, zatem Uczestnik musi mieć ją przy sobie.

„Więcej znaczy taniej”

Zapisując się na minimum dwa szkolenia z oferty, otrzymasz rabat całościowy w wysokości 20% od cen regularnych netto. Kupując pakiet czterech szkoleń z oferty dostajesz 30% rabatu od cen regularnych netto. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać “Więcej znaczy taniej”.

„Stały klient”

Byłeś przynajmniej na jednym naszym szkoleniu? Jeśli tak, to możesz skorzystać z 10% rabatu od ceny regularnej netto na kolejne szkolenie z naszej oferty. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać “Stały Klient”

 1. Promocje nie łączą się ze sobą oraz z innymi zniżkami i promocjami.

&7

Zasady wystawiania faktur za szkolenia

 1. Uczestnik, który chce otrzymać fakturę pro formę, fakturę VAT jest zobowiązany do wpisania w formularzu zgłoszeniowym dane, na jakie ma zostać wystawiony dokument polecenia zapłaty (pełna nazwa firmy, adres, NIP) w przypadku rachunku należy wpisać imię i nazwisko oraz adres.
 2. Na podstawie podanych w formularzu danych wystawiana jest faktura pro forma. Wysyłana elektronicznie na podany przy rejestracji adres.
 3. Po opłaceniu faktury pro forma Organizator do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty wystawi i wyśle pocztą elektroniczną oryginał faktury VAT. Uczestnik może zgłosić chęć otrzymania faktury w wersji papierowej.

&8

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przechowywane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozliczenia opłaty za uczestnictwo w szkoleniu (szkoleniach).
 2. Ponadto Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przetwarza w celach marketingowych.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. Dane Uczestników nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

&9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.